PRIVACY POLICY

Dane osobowe podane w stosownym formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) – dalej UODO) przez Upside Property Managment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-395, przy ul. Władysława IV 43 wpisaną do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000483806, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 5862286221, REGON: 221982390, która jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Dane osobowe, powierzone do przetwarzania, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu zamówienia rozmowy z Konsultantem i zgłoszenia szkody, przedstawienia oferty ubezpieczeniowej naszych partnerów, kontaktu naszego przedstawiciela w celu prezentacji oferty, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Upside Property Menagment Sp. z o.o..
Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie ADO, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody w ogóle, w zakresie dozwolonym ww. ustawą. W ww. sprawach właściciel danych winien zwracać się do ADO na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji usług.
Z uwagi na charakter usługi działalności Upside Property Menagment Sp. z o.o wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich właściciel wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych przez ADO do podmiotów współpracujących z ADO w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych celem wykonywania czynności związanych z realizacją usługi.
Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Upside Property Menagment Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.